Obowiązek informacyjny

dla Pacjenta

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dotyczą

informuje iż, zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Malottki Clinic Sp. z o.o.
w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich nr 32, NIP 754 335 85 83 , tel.77454 33 22.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iodo@malottki.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: ul. Powstańców Sląskich 32 45-087 Opole .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

– Ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia – Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

– Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej – Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.

– Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ.

– Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie terminami.

– Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

– Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

5. Państwa dane są udostępniane na wniosek osób, organów lub podmiotów wymienionych w zamkniętym katalogu określonym art. 26 Ustawy z dn. 6 list. 2008 r. o Prawach Pacjenta i RPP oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie art. 24.4 w/w ustawy.

6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Jednakże ze względu na obowiązujące przepisy tj. Art. 29.1 Ustawy z dn. 6 list. 2008 r. o Prawach Pacjenta i RPP żądanie usunięcia danych nie może zostać zrealizowane.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

9. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych jednakże zgodnie z Art. 20 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dn. 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) prawo to nie może zostać zrealizowane.

10. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.